ورود عضویت
منو
راهنمای صفحات
دوره های پیش رو
مقدماتی بر اصول تجربه کاربری
تجربه کاربری
استاد
اساتید گروه
تعداد ساعت
ساعت
تعداد جلسات
0
ساعت برگزاری
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
1,300,000
تومان
کلاس در تاریخ شروع می شود.
معماری اطلاعات در تجربه کاربری
تجربه کاربری
استاد
اساتید گروه
تعداد ساعت
10 ساعت
تعداد جلسات
4
ساعت برگزاری
دوشنبه ها 17:30 الی 20:00 شنبه ها 17:30 الی 20:00 چهارشنبه ها 17:30 الی 20:00
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
230,000
تومان
کلاس در تاریخ 1399/06/22 شروع می شود.
تجربه کاربری Lean
تجربه کاربری
استاد
اساتید گروه
تعداد ساعت
2 ساعت
تعداد جلسات
1
ساعت برگزاری
پنجشنبه ها 18:00 الی 20:00
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
60,000
تومان
کلاس در تاریخ 1399/06/06 شروع می شود.