تقویم آموزشی

زمانبندی و هزینه دوره های آموزشی

شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
130.000 30 شنبه و دوشنبه ها؛ 10 الی 13 97/09/10 اساتید گروه Network+ CISCO
130.000 30 یکشنبه و سه شنبه ها؛ 14 الی 17 97/09/11 اساتید گروه Network+
900.000 50 شنبه و دوشنبه ها؛ 17:30 الی 20:30 97/09/05 اساتید گروه CCNA R&S
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
420.000 16 پنج شنبه ها 97/07/19 اساتید گروه UX Fundamentals UX
700.000 16 پنجشنبه و جمعه 97/06/15 اساتید گروه UX Research
150.000 8 پنجشنبه اساتید گروه UX Gamification
4.200.000 120 پنج شنبه ها؛ 14 الی 20 97/08/03 اساتید گروه UX Specialist
3.100.000 75 جمعه ها؛ 14 الی 20 97/08/25 اساتید گروه UI Design Essentials
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
3.100.000 70 پنجشنبه ها؛ 8:30 الی 13:30 97/07/26 مهندس مستمع SEC 401 & 504 SANS

دوره مورد نظر خود را پیشنهاد دهید.