ثبت نام استاد

جهت همکاری و تدریس در آکادمی دوسنت ثبت نام نمایید.

برای تدریس در آکادمی دوسنت داشتن شرایط زیر الزامیست.

شرایط تدریس

برای تدریس در آکادمی دوسنت داشتن شرایط زیر الزامیست.

ثبت رزومه اساتید
فایل رزومه
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت 2. عدم سابقه عضویت با وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران 3. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی 4. نداشتن سوء پیشنیه کیفری 5. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکی و نظایر آن ها 6. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان 7. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی مناسب با خدمت مورد نظر 8. دارا بودن سن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت 3. عدم سابقه عضویت با وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران 4. نداشتن سوء پیشنیه کیفری 5. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکی و نظایر آن ها 6 : دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان 7. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی مناسب با خدمت مورد نظر 8. دارا بودن سن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال
1. شبکه 2. تجربه کاربری