تقویم آموزشی

تقویم آموزشی آکادمی دوسنت

شهریه دوره به تومانمدت (ساعت)زمانبندی دورهتاریخ شروعنام استادنام درسدوره
320.00030روزهای زوج 16 الی 20 Network+CISCO
1200.000
800.000
60 چهارشنبه 17 الی 213 بهمن 96 مهندس میثم حسینیCCNA (R & S)
700.00060یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNA Security
2.200.00060یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNA Data Center
3.200.00080یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Security
-----80یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Data Center Nexus
-----40یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Data Center SAN.VCS
2.500.000100 پنجشنبه 8 الی 12 CCNP Pack
شهریه دوره به تومانمدت (ساعات)زمانبندی دورهتاریخ شروعنام درسنام درسدوره
420.00010چهارشنبه 17 الی 21
پنج شنبه 14 الی 20
1396/10/13
1396/10/14
مهندس میلاد مهرآرامUX FundamentalsUX
600.00014پنجشنبه 9 الی 16
پنجشنبه 9 الی 16
1396/10/28
1396/11/5
مهندس علیرضا نیکوکارUX Design
تماس بگیرید1001397/02/00مهندس علیرضا نیکوکارUX Specialist
430.0008پنج شنبه 9 الی 171396/11/26مهندس علیرضا نیکوکارUX Gamification
650.00010 پنج شنبه 9 الی 191396/12/03مهندس علیرضا نیکوکارLean UX
شهریه دوره به تومانمدت (ساعات)زمانبندی دورهتاریخ شروعنام درسنام درسدوره
700.00040یکشنبه 17 الی 20
سه شنبه 17 الی 20
1396/11/15مهندس آرمین پوردوره طراحی سایت مقدماتی و متوسط PHP
شهریه دوره به تومان مدت (ساعت)زمانبندی دوره تاریخ شروعنام استادنام درسدوره
4.500.000100پنجشنبه جمعه SEC 503&511SANS
3.100.00070پنجشنبه جمعه SEC 401&504
3.600.00080----- SEC 542&642
2.300.00050----- SEC 560

دوره مورد نظر خود را پیشنهاد دهید.